Nhà tài trợ không xác định

Chúng tôi có thể không bao giờ biết tên của bạn, nhưng vì sự hào phóng của bạn, bạn sẽ là một phần của chúng tôi mãi mãi.

bằng cách

John Pinkard