Tyler Bradley-Manning

Bạn mạnh mẽ và chúng tôi biết bạn sẽ tiếp tục cuộc chiến này và sẽ giành chiến thắng.

bằng cách

Edson, Amy và các cô gái