Richard Ludman

Để tạ ơn cho 19 năm hạnh phúc của Richard với gia đình và bạn bè. Những năm đó sẽ không thể thực hiện được nếu không có sự đóng góp ẩn danh hào phóng của một trái tim vào năm 2001. Chúng tôi mãi mãi biết ơn. 

bằng cách

Marilyn Ludman