Mục sư Thomas Papinchak

Chúng tôi hy vọng sự đóng góp này sẽ giúp đóng góp nhiều ánh sáng cho cuộc sống của người khác như bạn đã cho chúng tôi. Cầu xin các thiên thần dẫn bạn vào.

bằng cách

Các Lapinskys