Patty Carey

Chúc mừng sinh nhật lần thứ 60 người bạn tốt nhất trên toàn thế giới! Bạn là một người tuyệt vời, và một người bạn! Rất nhiều năm phía sau chúng tôi và chúc bạn được ban phước với nhiều năm vui vẻ và hạnh phúc hơn! Tôi rất vui vì tôi có thể ở đó cho cả hai ca ghép thận của bạn! Đức Chúa Trời làm phép lạ! Yêu em!

bằng cách

Betty T