Bóng ma Neil

Đối với một người đàn ông tốt. Cảm ơn người hiến tặng đã cho phép anh ấy tiếp tục phục vụ bệnh nhân không mệt mỏi và hào phóng trong 10 năm nữa. Lòng ta nặng trĩu.

bằng cách

Janice Lynch Schuster