Michelle Walter

Cảm ơn Michelle vì món quà tuyệt vời là một quả thận thông qua chương trình hiến tặng còn sống tại Lehigh Valley Cedar Crest! Bạn là một người bạn thực sự và một người tuyệt vời!

Yêu
Jenn L.

bằng cách

Jennifer Lewczuk