Michael Farley

Michael - cuộc sống của bạn kết thúc quá sớm ở tuổi 24.
Cùng với cái chết của bạn đến sự sống cho người khác.
Có thể trái tim của bạn tiếp tục đập mạnh mẽ, cùng với tất cả các cơ quan khác mà bạn đã hiến tặng.
Gia đình bạn yêu bạn và bạn sẽ được nhớ đến. Cầu nguyện bạn được bình an.

bằng cách

Pam Powell