Đánh dấu Bradley

Để tưởng nhớ Mark Bradley

bằng cách

Jerry và Loren Gialanella