Đánh dấu Anthony Gentile

Đối với toàn thể gia đình dân ngoại, bạn đang ở trong suy nghĩ và lời cầu nguyện của chúng tôi. Xin chân thành chia buồn.

bằng cách

Chris và Ken Turner