Lilly Smartelli

Cảm ơn bạn, Lilly, vì một bài học đáng kinh ngạc về lòng tốt và sự đồng cảm! Chúc đám cưới của bạn với Bernie là một ngày của nhiều niềm vui! Mạng sống sẽ được cứu nhờ bạn; Không có đủ lời để cảm ơn bạn.

bằng cách

Renee Stanley