Kim Saul

Để tưởng nhớ Kim Saul, một người nhận thận, người đã mất trận chiến với bệnh thận vào ngày 25 tháng 7 năm 2019

bằng cách

Margaret và Lou Wianecki