Jordan McBride

Với Mẹ tôi – "Chúa có một mục đích và kế hoạch cho cuộc đời tôi và điều đó không thay đổi. Công việc của tôi đã hoàn tất khi Ngài gọi tên tôi. Tôi đã thay đổi cuộc sống ở đây, tôi đã tạo ra sự khác biệt ở đó. Và công việc tốt lành mà Ngài đã bắt đầu trong tôi sẽ được biết đến ở khắp mọi nơi. Không phải vì tên tôi, tên tôi không cần ánh sáng. Tôi muốn làm cho Chúa nổi tiếng và làm những gì đúng đắn. Tôi biết rằng bạn yêu tôi và tôi biết rằng bạn quan tâm. Tôi cũng biết bạn đang làm một công việc tốt ở dưới đó. Tôi biết đôi khi điều đó thật khó khăn. Bạn nhớ những cái ôm lớn của tôi và nụ cười lúm đồng tiền lớn. Nhưng, chỉ cần tiếp tục sống và nhìn lên. Nó sẽ thực sự tuyệt vời khi tôi gặp lại bạn!" Tình yêu, Jordan

bằng cách

JoJo McBride