George Romano

Cầu mong ký ức của George J. Romano sống mãi trong cuộc sống của những người khác! Chúng tôi rất biết ơn tất cả những đóng góp của anh ấy tại trường trung học Trumbull.

bằng cách

Phòng Giáo dục Kinh doanh Trung học Trumbull &; THS DECA