Mộ Gayle

Gayle bạn sẽ được nhớ bởi rất nhiều. Bạn đã và tiếp tục tác động đến rất nhiều người theo một cách đáng kinh ngạc. Chúng tôi xin chia buồn với chồng, gia đình và bạn bè của bạn. Tình yêu, Keith và Amy.

bằng cách

Keith và Amy Lewis