Trưởng khoa Floyd

Sharon và gia đình thân mến, Cầu nguyện Chúa nhân từ của chúng ta để quấn vòng tay an ủi mạnh mẽ của Ngài quanh bạn. Tình yêu, Amy &; Andy

bằng cách

Amy và Andy