Daniel Stockdreher

Tôi rất tiếc cho sự mất mát của gia đình. Gửi suy nghĩ và lời cầu nguyện. Tôi biết Dan và những nỗ lực hiến tạng của anh ấy sẽ bị bỏ lỡ rất nhiều.

bằng cách

Paul Miller