Damon Corwine &; Grace Sutter

Hai người đặc biệt đã tặng những món quà rất đặc biệt thông qua hiến tạng, mô và mắt. Chúng tôi kỷ niệm di sản của bạn, nghĩ về bạn thường xuyên và nhớ bạn với tất cả trái tim của chúng tôi.

bằng cách

Sarah Dolezal