Thầy

Chúng con nhớ bố! Mặc dù chúng tôi biết bạn đang ở bên mẹ mỉm cười với chúng tôi! Rất nhiều tình yêu John và Parker

bằng cách

John jr. và Parker