Bỏng Corey

Cảm ơn bạn đã chỉ cho tất cả chúng tôi cách sống cuộc sống khi đối mặt với nghịch cảnh lớn.

bằng cách

Bức tường David và Lucille