Colleen Gleason

Để tưởng nhớ cô con gái dũng cảm, vị tha và chu đáo của tôi. Chúng tôi mãi mãi biết ơn 27 năm Donate Life đã cho chúng tôi. Chúng tôi đã được ban phước với món quà của cuộc sống.

bằng cách

Christine Gleason