Christopher Chiarello

Để tưởng nhớ một cuộc đời cống hiến để giúp truyền bá thông điệp cấy ghép cứu sống.

bằng cách

Jocelyn Anderson thay mặt Frances Leung và Don Yee