Avery

Yêu và nhớ em nhiều hơn mỗi ngày.
Mãi mãi 17.

bằng cách

Kathy trắng