Câu chuyện về hy vọng

Jeremy, Điều phối viên Tiếp cận Cộng đồng

"Với tư cách là Điều phối viên Tiếp cận Cộng đồng cho LiveOnNY, tôi làm việc để cung cấp Dịch vụ Lâm sàng & Gia đình phù hợp về mặt văn hóa cho các gia đình tài trợ Trung Quốc và giáo dục cộng đồng thông qua các kênh khác nhau như tổ chức các sự kiện, phương tiện truyền thông và hội thảo.

Khi tôi làm việc về các trường hợp trong bệnh viện, vai trò của tôi là hỗ trợ tinh thần cho các gia đình hiến tặng bằng cách lắng nghe mối quan tâm của họ, trả lời các câu hỏi của họ liên quan đến quá trình hiến tạng và kết nối họ với các nguồn lực và dịch vụ cộng đồng phù hợp. Các gia đình tài trợ mà tôi làm việc cùng thường thể hiện sự hiểu biết và tìm thấy sự an ủi trong những khoảnh khắc rất bi thảm. Do niềm tin văn hóa, mê tín dị đoan và rào cản ngôn ngữ, đây là một chủ đề không phổ biến trong cộng đồng Trung Quốc - quyết định về cái chết và cuối đời rất nhạy cảm để nói về.

Bây giờ, khi tôi làm việc trong cộng đồng, tôi đến thăm các tổ chức dựa vào cộng đồng khác nhau bao gồm các trung tâm cao cấp, trường học, trung tâm tôn giáo và trung tâm dịch vụ xã hội để mở ra các cuộc trò chuyện về hiến tạng. Trong tương lai, nhóm LiveOnNY Multicultural Engagement đang có kế hoạch sử dụng các phương tiện truyền thông như các bài báo, chương trình phát thanh, trang web và phương tiện truyền thông xã hội để nâng cao nhận thức về hiến tạng trong cộng đồng Trung Quốc."

Câu chuyện do AMAT cung cấp.