Đăng ký để trở thành người hiến tạng, mắt và mô

Một người hiến tặng có thể cứu và chữa lành hơn 75 mạng sống. Đăng ký quyết định trở thành người hiến tặng nội tạng, mắt và mô của bạn trong Cơ quan đăng ký quốc gia về cuộc sống hiến tặng ngay hôm nay. Hãy mang lại hy vọng cho hơn 100.000 người ở Hoa Kỳ hiện đang chờ ghép tạng cứu sống và hàng ngàn người khác cần mô hoặc... Tiếp tục đọc Đăng ký để trở thành người hiến tặng nội tạng, mắt và mô