Chính sách bảo mật

Donate Life America đã tạo ra Tuyên bố về Quyền riêng tư này để thể hiện cam kết của chúng tôi đối với tầm quan trọng của việc bảo vệ quyền riêng tư của bạn. Chính sách An toàn và Bảo mật này được áp dụng cho www.donatelife.net. www.donatelife.net không thu thập thông tin nhận dạng cá nhân về các cá nhân trừ khi những cá nhân đó tự nguyện cung cấp thông tin đó. Thông tin nhận dạng cá nhân về người dùng cá nhân sẽ không được bán hoặc chuyển giao cho các bên thứ ba không liên kết mà không có sự chấp thuận cụ thể của người dùng tại thời điểm thu thập.

www.donatelife.net có quyền thực hiện các phân tích thống kê trang web để đo lường sự quan tâm và sử dụng các khu vực khác nhau của trang web và thông báo cho các tổ chức về thông tin đó cũng như số lượng người dùng đã tiếp xúc hoặc truy cập vào biểu ngữ cụ thể của tổ chức. www.donatelife.net sẽ chỉ cung cấp dữ liệu tổng hợp từ các phân tích này cho các bên thứ ba.

Người dùng nên lưu ý rằng thông tin và dữ liệu phi cá nhân có thể được thu thập tự động thông qua hoạt động tiêu chuẩn của các máy chủ internet www.donatelife.net.

www.donatelife.net có quyền sửa đổi chính sách này bất cứ lúc nào bằng cách thông báo cho người dùng về sự tồn tại của một tuyên bố chính sách mới. Tuyên bố này và các chính sách được nêu tại www.donatelife.net không nhằm mục đích và không tạo ra hoặc trao bất kỳ quyền hợp đồng hoặc quyền hợp pháp nào khác trong hoặc thay mặt cho bất kỳ bên nào.

Nếu bạn có bất kỳ câu hỏi nào về Tuyên bố về Quyền riêng tư này, thực tiễn của trang web này hoặc các giao dịch của bạn với Trang web này, bạn có thể liên hệ với chúng tôi