Cuộc thi ảnh

Steven vội vàng

Mô tả hình ảnh

Văn phòng Thư ký Tòa án Quận Jefferson Các thành viên TEAM tự hào thể 💙💚 thao để kỷ niệm #BlueGreenDay Hiến tặng Cuộc sống Quốc gia & thúc đẩy sứ mệnh cứu sống của việc hiến tặng nội tạng / mô! Hơn 1.000 người dân Kentuckia hiện đang chờ đợi ca cấy ghép thay đổi cuộc sống của họ. Đăng ký ngay hôm nay: registerme/org @DonateLife_KY

Câu chuyện của tôi

#JCOCCC thành viên TEAM tự hào thể thao 💙💚 để kỷ niệm #BlueGreenDay hiến tặng cuộc sống quốc gia & thúc đẩy sứ mệnh cứu sống của hiến tặng nội tạng / mô! Hơn 1.000 người dân Kentuckia hiện đang chờ đợi ca cấy ghép thay đổi cuộc sống của họ. Đăng ký ngay hôm nay: registerme/org
@DonateLife_KY

Loại