Cuộc thi ảnh

Paul owen

Mô tả hình ảnh

Tặng biển số xe trọn đời

Câu chuyện của tôi

Khi họ tặng biển số xe cuộc sống trở nên có sẵn, tôi đã cố gắng xếp hàng đầu tiên để có được những gì tôi muốn trên biển số của mình để đại diện. Hiến tặng sự sống Tôi đã chọn "OT" đại diện cho việc làm thêm giờ vì mỗi ngày vì ca cấy ghép của tôi thực sự là làm thêm giờ vì tôi không được phép làm thêm giờ nên tôi đang sống ngoài giờ mỗi ngày, cố gắng tận dụng tốt nhất tình huống mà tôi đã được trao vì ai đó đã chọn hiến tặng sự sống.

Loại