Cuộc thi ảnh

Nikita VanScoy

Mô tả hình ảnh

Các nhà tài trợ là siêu sao! (Ảnh- vacutainers)

Câu chuyện của tôi

Tôi làm việc trong một Đơn vị Chăm sóc Tích cực và luôn tìm cách nâng cao nhận thức về hiến tạng!

Loại