Cuộc thi ảnh

Martha Miller Clark Thư ký Quận

Mô tả hình ảnh

Văn phòng Thư ký Quận Clark giương cờ cho tháng Quyên góp Cuộc sống.

Câu chuyện của tôi

Chris Lanier là người được ghép tim từ tháng 9/2023 từ New Albany, chính thức là cư dân Quận Clark. Chris đã chia sẻ quá trình và câu chuyện của mình về việc cần cấy ghép và rất biết ơn vì một điều mới.

Loại