Cuộc thi ảnh

Kim Hildebrand

Mô tả hình ảnh

Cookies for a Donate Life benefit do Moose Charities tổ chức.

Câu chuyện của tôi

Mãi mãi biết ơn cả hai người hiến tạng đã hiến tặng nội tạng của họ và giữ cho tôi sống trong 14 năm qua. 💟❤️♻️

Loại