Cuộc thi ảnh

Kathleen O'Hara

Mô tả hình ảnh

Kẹo mút ruy băng nhận thức sô cô la thủ công.

Câu chuyện của tôi

Kẹo mút sô cô la thủ công để truyền bá nhận thức về hiến tạng. Có hơn 60 người được thực hiện và bất tỉnh bởi một nhân vật địa phương khi cô ấy giới thiệu sức khỏe thận và hành trình cấy ghép của tôi.

Loại