Cuộc thi ảnh

Kathie Neyman

Mô tả hình ảnh

Các chàng trai vàng Paddy và Otto đại diện cho Tháng quyên góp cuộc sống!

Câu chuyện của tôi

Goldens của tôi thích giúp tôi truyền bá thông tin về việc trở thành một người hiến tạng!

Loại