Cuộc thi ảnh

Karla Hiền nhân

Mô tả hình ảnh

kỷ niệm 10 năm ghép phổi đôi của tôi.

Câu chuyện của tôi

Hôm nay tôi đã đến Bệnh viện Herman Heights ở Houston, Texas để giương cao lá cờ quyên góp Texas.

Loại