Cuộc thi ảnh

Joyce Brown

Mô tả hình ảnh

Chúng tôi có một cây Giáng sinh nhỏ trong văn phòng của chúng tôi và chúng tôi trang trí khác nhau mỗi tháng. Chúng tôi luôn chọn April để trang trí nó với những năm đó cho Donate Life.

Câu chuyện của tôi

Loại