Cuộc thi ảnh

Jenna Kasprick

Mô tả hình ảnh

Bạn bè làm việc kỷ niệm ngày xanh và xanh lá cây tại công việc ngân hàng mô của chúng tôi.

Câu chuyện của tôi

Tôi đã làm việc cho DCIDS được gần 3 năm nay. Bắt đầu trong bộ phận phục hồi và sau đó chuyển đến bộ phận ngân hàng mô. Tôi yêu công việc của mình, những thông điệp chúng tôi gửi và những mạng sống chúng tôi cứu trên đường đi. Thật là một nơi đặc biệt để trở thành một phần của.

Loại