Cuộc thi ảnh

Jayson trắng

Mô tả hình ảnh

DMV-Brian Scanlan của Quận Cayuga, Thư ký Quận, kỷ niệm Ngày Xanh & Xanh với các học sinh mầm non Auburn YMCA. Việc nâng cao nhận thức xung quanh việc hiến tạng ở Hạt Cayuga bắt đầu sớm, với những ngôi sao trang trí #superstars tương lai này trên khắp văn phòng để thể hiện sự ủng hộ đối với Donate Life New York State.

Câu chuyện của tôi

Loại