Cuộc thi ảnh

Gabrielle Steen

Mô tả hình ảnh

Athena, chú chó tha mồi labrador vàng 1 tuổi khoe khăn rằn trong tháng hiến tạng!

Câu chuyện của tôi

Athena là một dịch vụ 1 tuổi đang được huấn luyện. Tôi bị lupus ảnh hưởng đến thận của tôi. Cùng nhau, chúng ta ủng hộ món quà hào phóng hiến tạng vì đó là một sự phục vụ vị tha cho người khác.

Loại