Cuộc thi ảnh

Gỗ Bình Minh

Mô tả hình ảnh

Sinh viên Parkway West CTC gây quỹ hiến tạng

Câu chuyện của tôi

Một sinh viên theo học tại Parkway West CTC đã qua đời và gia đình anh đã hiến tặng nội tạng của anh. Các sinh viên của tôi đã rất xúc động đến nỗi họ quyết định tạo ra một buổi gây quỹ để giúp gây quỹ cho gia đình. Trong một vài tuần vào tháng 11 năm 2023, các sinh viên từ lớp Công nghệ Nghề nghiệp Chăm sóc Sức khỏe đã đi hết phòng này sang phòng khác để yêu cầu các sinh viên Parkway khác đặt tay vào sơn để quyên góp 1 đô la để giúp thể hiện sự ủng hộ. Các sinh viên đã có thể gửi 100 đô la cho gia đình để giúp thể hiện tình yêu và sự hỗ trợ của họ đối với học sinh đã ngã xuống của chúng tôi!

Loại