Cuộc thi ảnh

Darice Mitchell

Mô tả hình ảnh

Chương Tallahassee của The Links, Inc.

Câu chuyện của tôi

Chương Tallahassee của The Links đã tổ chức Cuộc đi bộ sống lành mạnh để giúp nâng cao nhận thức về hiến tạng ở thủ đô Florida và thúc đẩy lối sống lành mạnh trong các cộng đồng da đen.

Loại