Cuộc thi ảnh

Cheryl Patman

Mô tả hình ảnh

Trung tâm Y tế Baylor Scott và White All Saints - Viện cấy ghép Fort Worth Simmons

Câu chuyện của tôi

Tập trung cho Lễ chào cờ hàng năm của chúng tôi lắng nghe chủ tịch của LifeGift đưa ra những lời chân thành về Món quà của sự sống thông qua hiến tạng.

Loại