Cuộc thi ảnh

Phường Caroline

Mô tả hình ảnh

Trung tâm Cấy ghép Hume-Lee của VCU Health đã tập trung cùng nhau kỷ niệm Ngày Xanh & Xanh. Chúng tôi đã được tham gia bởi một người hiến tặng còn sống và một người nhận ghép gan, những người đã chia sẻ câu chuyện của họ như một cách để nhận ra thêm ý nghĩa của ngày này và lễ kỷ niệm kéo dài một tháng!

Câu chuyện của tôi

Loại