Tin tức và cập nhật

Sự kiện đăng ký tại cửa hàng Walgreens

Kể từ năm 2014, Donate Life America và Walgreens đã hợp tác với nhau để nâng cao nhận thức và mang lại giáo dục về tầm quan trọng của việc đăng ký trở thành người hiến tạng. Đến nay, đã có hơn 20.000 đăng ký thông qua trang chiến dịch của Walgreens, RegisterMe.org/Walgreens. Sự kiện tại cửa hàng Tháng Nhận thức về Nhà tài trợ Thiểu số Quốc gia là cơ hội để các Tổ chức Liên kết DLA tiếp cận với cộng đồng của họ và khuyến khích đăng ký và giáo dục nhà tài trợ. 

Cuối tuần này, hãy tham gia cùng Walgreens cho các sự kiện đăng ký tại cửa hàng tại hơn 116 cửa hàng trên khắp đất nước! Tìm một sự kiện gần bạn!

Cảm ơn Walgreens đã hợp tác với chúng tôi trong việc cứu và chữa lành cuộc sống!