Tin tức &; Cập nhật

Hiến tạng được phép đối với người Hồi giáo Mỹ

Thay mặt cho Cộng đồng Hiến tặng Sự sống, Cộng đồng Cấy ghép Khu vực Washington (WRTC) vui mừng thông báo fatwa * mới được phát hành và lần đầu tiên của Hội đồng Fiqh ** Bắc Mỹ (FCNA) tuyên bố rằng hiến tạng *** và cấy ghép được cho phép trong đức tin Hồi giáo và giữa những người Hồi giáo Mỹ.