Hợp pháp

Điều khoản và Điều kiện sử dụng

Bằng cách truy cập và duyệt Trang web, bạn chấp nhận và đồng ý bị ràng buộc bởi, không giới hạn hoặc đủ điều kiện, các Điều khoản và Điều kiện như được quy định dưới đây và thừa nhận rằng bất kỳ thỏa thuận nào khác giữa bạn và Donate Life America ("DLA") trái với các Điều khoản và Điều kiện Sử dụng này đều được thay thế và không có hiệu lực hoặc hiệu lực.

Chính sách sử dụng Internet

 1. Bạn có thể tự do duyệt Trang web và tải xuống thông tin từ Trang web này, bao gồm bất kỳ văn bản, hình ảnh, âm thanh và video nào ("Thông tin") cho mục đích sử dụng cá nhân, phi thương mại. Nội dung trên Trang web có bản quyền và không được sử dụng mà không có sự cho phép bằng văn bản của DLA. Bạn không được phân phối, sửa đổi, truyền tải, tái sử dụng, báo cáo hoặc sử dụng nội dung của Trang web cho mục đích công cộng hoặc thương mại, bao gồm văn bản, hình ảnh, âm thanh và video mà không có sự cho phép bằng văn bản của DLA. Bạn nên giả định rằng mọi thứ bạn thấy hoặc đọc trên Trang web đều có bản quyền trừ khi có ghi chú khác và không được sử dụng trừ khi được quy định trong các Điều khoản và Điều kiện này hoặc trong văn bản trên Trang web mà không có sự cho phép bằng văn bản của DLA. DLA không đảm bảo cũng không tuyên bố rằng việc bạn sử dụng các tài liệu được hiển thị trên Trang web sẽ không vi phạm quyền của các bên thứ ba không thuộc sở hữu hoặc liên kết với DLA. Ngoại trừ ủy quyền hạn chế đã nói ở trên, không có giấy phép hoặc quyền nào trong Thông tin, hoặc bất kỳ bản quyền nào của DLA hoặc của bất kỳ bên nào khác được cấp hoặc trao cho bạn.
 2. TRONG MỌI TRƯỜNG HỢP, DLA HOẶC BẤT KỲ CHI NHÁNH NÀO CỦA NÓ SẼ KHÔNG CHỊU TRÁCH NHIỆM VỀ BẤT KỲ THIỆT HẠI TRỰC TIẾP, GIÁN TIẾP, ĐẶC BIỆT, HẬU QUẢ HOẶC CÁC THIỆT HẠI KHÁC PHÁT SINH TỪ VIỆC SỬ DỤNG HOẶC KHÔNG CÓ KHẢ NĂNG SỬ DỤNG TRANG WEB TRANSPLANT LIVING HOẶC NỘI DUNG.
 3. Không giới hạn những điều đã nói ở trên, mọi thứ trên Trang web này được cung cấp "nguyên trạng" mà không có bảo đảm dưới bất kỳ hình thức nào, rõ ràng hay ngụ ý, bao gồm, nhưng không giới hạn, các bảo đảm ngụ ý về khả năng bán được, sự phù hợp cho một mục đích cụ thể hoặc không vi phạm. Xin lưu ý rằng một số khu vực pháp lý có thể không cho phép loại trừ các bảo đảm ngụ ý, vì vậy một số loại trừ ở trên có thể không áp dụng. Mặc dù DLA sử dụng những nỗ lực hợp lý để bao gồm thông tin chính xác và cập nhật trong Trang web, DLA không bảo đảm hoặc tuyên bố về tính chính xác của Thông tin. DLA không chịu trách nhiệm pháp lý hoặc trách nhiệm đối với bất kỳ lỗi hoặc thiếu sót nào trong nội dung của Trang web. Đặc biệt, DLA sẽ không chịu trách nhiệm về tính chính xác, đầy đủ, đầy đủ, kịp thời hoặc toàn diện của Thông tin có trên Trang web.
 4. DLA cũng không chịu trách nhiệm và sẽ không chịu trách nhiệm về bất kỳ thiệt hại hoặc vi rút nào có thể lây nhiễm sang thiết bị máy tính hoặc tài sản khác của bạn do bạn truy cập, sử dụng hoặc duyệt Trang web. DLA có quyền sửa đổi thông tin có trong Trang web này mà không cần thông báo và không cam kết cập nhật thông tin có trong Trang web này. DLA không chấp nhận trách nhiệm hoặc nghĩa vụ pháp lý đối với bất kỳ sự gián đoạn hoặc ngừng hoạt động nào của bất kỳ hoặc tất cả các chức năng của Trang web của mình, cho dù là kết quả của hành động hoặc thiếu sót của một thực thể của DLA hoặc bên thứ ba.
 5. Bất kỳ thông tin liên lạc hoặc tài liệu nào bạn truyền đến Trang web bằng thư điện tử hoặc bằng cách khác, bao gồm bất kỳ dữ liệu, câu hỏi, nhận xét, đề xuất hoặc tương tự nào và sẽ được coi là không bí mật và không độc quyền. Bất cứ điều gì bạn truyền tải hoặc đăng đều trở thành tài sản của DLA hoặc các chi nhánh của nó và có thể được sử dụng cho bất kỳ mục đích nào, bao gồm, nhưng không giới hạn, sao chép, tiết lộ, truyền tải, xuất bản, phát sóng và đăng.
 6. Bất kỳ việc sử dụng trái phép bất kỳ hình ảnh nào trên Trang web đều có thể vi phạm luật bản quyền, luật nhãn hiệu, luật riêng tư và công khai, cũng như các quy định và đạo luật truyền thông.
 7. Các nhãn hiệu, logo và nhãn hiệu dịch vụ (gọi chung là "Nhãn hiệu") được hiển thị trên Trang web là nhãn hiệu của DLA và các chi nhánh của nó. Không có nội dung nào trên Trang web nên được hiểu là cấp bất kỳ giấy phép hoặc quyền sử dụng bất kỳ Nhãn hiệu nào được hiển thị trên Trang web mà không có sự cho phép bằng văn bản của DLA. Việc sử dụng trái phép các Nhãn hiệu được hiển thị trên Trang web hoặc bất kỳ nội dung nào khác trên Trang web đều bị nghiêm cấm. Bạn cũng được thông báo rằng DLA sẽ tích cực thực thi quyền sở hữu trí tuệ của mình ở mức tối đa của pháp luật.
 8. Trang web này có thể chứa các liên kết đến các trang web khác. Các liên kết như vậy chỉ nhằm mục đích thuận tiện cho người dùng. DLA không kiểm soát và không chịu trách nhiệm về nội dung được tìm thấy trên các Trang web bên ngoài. Bởi vì DLA không kiểm soát và không xác nhận bất kỳ trang web nào mà Trang web được liên kết và vì DLA chưa xem xét bất kỳ hoặc tất cả các trang web mà Trang web được liên kết, bạn thừa nhận rằng DLA không chịu trách nhiệm về nội dung của bất kỳ trang bên ngoài Trang web nào hoặc bất kỳ trang web nào khác được liên kết với Trang web. Liên kết của bạn đến Trang web, các trang bên ngoài Trang web hoặc các trang web khác là rủi ro của riêng bạn và không có sự cho phép của DLA. Bằng cách sử dụng bất kỳ liên kết nào như vậy, bạn hiểu rằng tuyên bố pháp lý và chính sách bảo mật của trang web được liên kết sẽ được áp dụng và có thể khác với DLA. Liên kết đến các trang web của bên thứ ba như vậy không cấu thành tài trợ, chứng thực hoặc phê duyệt các Trang web đó hoặc nội dung của chúng.
 9. Bất kỳ tham chiếu nào đến bất kỳ tổ chức, tổ chức, thực thể, cá nhân, sản phẩm, thương hiệu, quy trình, liệu pháp, thuốc hoặc dịch vụ nào đều không cấu thành hoặc ngụ ý bất kỳ sự chứng thực hoặc khuyến nghị nào. Tên của các trung tâm chăm sóc sức khỏe, nhà sản xuất thuốc hoặc nhà cung cấp dịch vụ điều trị không cấu thành hoặc ngụ ý chứng thực hoặc khuyến nghị. Bất kỳ ý kiến, lời khuyên, tuyên bố, dịch vụ hoặc thông tin nào khác được cung cấp bởi, hoặc được thực hiện bởi, bên thứ ba là của những người đóng góp hoặc tác giả tương ứng.
 10. Liên kết đến Trang web này chỉ được phép đến trang chủ. Bạn không được liên kết đến bất kỳ trang nào khác mà không có sự đồng ý trước bằng văn bản của DLA.
 11. DLA tôn trọng quyền riêng tư của mọi cá nhân truy cập Trang web của chúng tôi. Chính sách này phác thảo thông tin DLA có thể thu thập và cách chúng tôi có thể sử dụng thông tin đó. Trong một số trường hợp, chúng tôi có thể tự động (tức là không thông qua đăng ký) thu thập thông tin kỹ thuật khi bạn kết nối với Trang web của chúng tôi không thể nhận dạng cá nhân như loại trình duyệt internet bạn đang sử dụng, loại hệ điều hành máy tính bạn đang sử dụng và tên miền của Trang web mà bạn đã liên kết với Trang web của chúng tôi.
 12. Các máy chủ Web của DLA và các chi nhánh của nó có thể thu thập tên miền của khách truy cập vào Trang web của chúng tôi. Thông tin này có thể được tổng hợp để đo lường số lượt truy cập, thời gian truy cập trung bình, các trang được xem, v.v., để đo lường việc sử dụng Trang web và cải thiện nội dung khi cần thiết. DLA chỉ thu thập thông tin cá nhân từ khách truy cập của chúng tôi, những người gửi thông tin đó trên cơ sở tự nguyện. Thông tin cá nhân có thể bao gồm tên, chức danh, công ty, địa chỉ, địa chỉ e-mail, số điện thoại và những thứ tương tự. Trừ khi có quy định cụ thể, chúng tôi không yêu cầu thông tin này để có quyền truy cập vào bất kỳ phần nào trên Trang web của chúng tôi. DLA nỗ lực làm cho thông tin cá nhân đó an toàn chống lại việc sử dụng và truy cập trái phép. Thông tin cá nhân được thu thập chỉ được sử dụng cho mục đích cụ thể mà nó được gửi. DLA và các chi nhánh của nó không bán hoặc truyền thông tin cá nhân cho các tổ chức khác.
 13. Bạn sẽ bồi thường cho DLA khỏi và chống lại bất kỳ và tất cả các khiếu nại, thiệt hại, tổn thất, trách nhiệm pháp lý, kiện tụng, hành động, yêu cầu, thủ tục tố tụng, (dù là pháp lý hay hành chính) và chi phí phát sinh từ hoặc liên quan đến bất kỳ việc sử dụng bất kỳ cuộc thảo luận, trò chuyện, đăng tải, truyền tải, bảng thông báo và những thứ tương tự có trên Trang web này, bao gồm bất kỳ điều gì có thể phát sinh từ việc vi phạm thông báo này. Các khiếu nại này sẽ bao gồm, nhưng không giới hạn, các khiếu nại dựa trên nhãn hiệu, nhãn hiệu dịch vụ, tên thương mại, vi phạm bản quyền và bằng sáng chế, pha loãng nhãn hiệu, can thiệp sai lầm vào hợp đồng hoặc quan hệ kinh doanh tiềm năng, cạnh tranh không lành mạnh, phỉ báng hoặc tổn thương danh tiếng, xuyên tạc hoặc vi phạm bảo hành, hoặc các thương tích hoặc thiệt hại khác cho doanh nghiệp.
 14. Luật pháp của Khối thịnh vượng chung Virginia sẽ áp dụng cho tất cả các vấn đề liên quan đến việc sử dụng Trang web này và bạn đồng ý đệ trình lên thẩm quyền cá nhân độc quyền và địa điểm của Tòa án Vòng quanh Thành phố Richmond, Virginia và Tòa án Quận Hoa Kỳ cho Quận Đông Virginia, Phân khu Richmond. DLA có thể sửa đổi các Điều khoản và Điều kiện này bất cứ lúc nào bằng cách cập nhật bài đăng này. Bạn bị ràng buộc bởi bất kỳ sửa đổi nào như vậy và do đó nên định kỳ truy cập trang này để xem lại các Điều khoản và Điều kiện hiện hành mà bạn bị ràng buộc.