Biểu ngữ web

Đăng một biểu ngữ web trên trang web cá nhân hoặc công ty của bạn để giúp truyền bá thông tin về sức mạnh cứu sinh hoặc hiến tặng nội tạng, mắt và mô! Để tải xuống một biểu ngữ, hãy nhấp vào hình ảnh và sau đó nhấp chuột phải để lưu trên máy tính của bạn. Vui lòng xem xét liên kết hình ảnh với DonateLife.net.
Người nhận gan Valerie
Người nhận giác mạc Robert
Logo Benjamin Donate Life
Biểu ngữ quyên góp cuộc sống
Biểu ngữ Christine Donate Life
Biểu ngữ quyên góp cuộc sống
Hiến tặng mô biểu ngữ cuộc sống
Quyên góp Life Banner Cornea
Hiến tặng trái tim biểu ngữ cuộc sống
Hiến gan biểu ngữ cuộc sống