Hiến tặng nội tạng, mắt và mô đã ảnh hưởng đến hàng triệu cuộc sống. Chúng tôi được thúc đẩy và truyền cảm hứng mỗi ngày bởi những câu chuyện mà bạn chia sẻ với chúng tôi. Hãy để chúng tôi nghe câu chuyện của bạn. Xem các mẹo chia sẻ câu chuyện của chúng tôi.

Bằng cách gửi biểu mẫu này, bạn ủy quyền cho Donate Life America (DLA) và các đối tác chuẩn bị, sử dụng, sao chép, xuất bản và triển lãm tên, ảnh và câu chuyện liên quan đến quảng cáo và tiếp thị truyền thống, kỹ thuật số và truyền thông xã hội. Bạn thừa nhận rằng (các) ảnh được gửi là tài sản của DLA và có thể được DLA sử dụng khi thấy phù hợp. Bạn sẽ không nhận được bồi thường và theo đây từ bỏ bất kỳ sự chấp thuận nào đối với thành phẩm.