Biển số xe

Nhiều tiểu bang cung cấp biển số xe đặc biệt. Tìm hiểu thêm về cách nhận biển số xe Donate Life ở tiểu bang của bạn.

*Những tấm này ghi "Donate Life" nhưng không chứa logo Donate Life.

Biển số xe

Không thấy tiểu bang của bạn trong danh sách?

Mỗi tiểu bang có các yêu cầu cụ thể để đáp ứng để cung cấp một biển số xe đặc biệt. Nếu bạn quan tâm đến việc có một đĩa đặc sản Donate Life ở tiểu bang của bạn, hãy liên hệ với Đại diện địa phương. Họ có thể đã có một quy trình nộp đơn hoặc kiến nghị bắt đầu để đạt được mục tiêu này.