Trở thành đối tác

Donate Life America cam kết truyền bá về tầm quan trọng của việc trở thành một nhà tài trợ đã đăng ký để những người khác có thể sống. Chương trình hợp tác doanh nghiệp của chúng tôi là một con đường để cộng đồng doanh nghiệp tham gia vào việc cứu và chữa lành cuộc sống, đồng thời mang đến cho hàng ngàn người cơ hội mới trong cuộc sống.

Tại sao nên trở thành đối tác?

Mục tiêu của chúng tôi là thu hút các đối tác doanh nghiệp tham gia vào công việc cứu sinh của chúng tôi và hỗ trợ họ thúc đẩy kết nối trực tiếp của họ với Sứ mệnh Donate Life America.

Donate Life America có vị trí độc đáo để lãnh đạo quốc gia chúng ta chấp nhận hiến tặng nội tạng, mắt và mô như một trách nhiệm cơ bản của con người. Các đối tác doanh nghiệp của chúng tôi trực tiếp hỗ trợ những nỗ lực này, do đó làm cho LIFE có thể thực hiện được cho những người có nhu cầu NGAY BÂY GIỜ.

Đóng góp tài chính của bạn sẽ tạo ra sự khác biệt to lớn.

Để biết thêm thông tin về Chương trình Đối tác của chúng tôi, vui lòng liên hệ với Karen Headley.

Đối tác của chúng tôi cho cuộc sống