Kevin Riga Jr.

Bilang pag-alala sa aking baby brother sa National Donor Day at Happy Valentine's Day sa aking baby brother na nagbigay ng kanyang puso, at higit pa, para iligtas ang mga buhay. Nawa'y mabuhay ang iyong alaala sa pamamagitan ng mga ibinigay mo at sa pamamagitan ng iyong pamilya na nami-miss ka araw-araw! mahal kita bubba.

sa pamamagitan ng

Nicole Pez